Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 27 64 42.19%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 54 268 20.15%