Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
695 DOM - Xếp hình 3D 22 45 48.89%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%