Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 50 243 20.58%