Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 78 325 24.00%
1247 EQUA - Phương trình 34 127 26.77%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 76 14.47%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 54 268 20.15%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 102 14.71%