Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 53 215 24.65%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 72 15.28%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 50 236 21.19%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 92 16.30%