Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
1247 EQUA - Phương trình 49 258 18.99%
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 24 128 18.75%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 73 353 20.68%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 22 225 9.78%