Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 88 318 27.67%
1247 EQUA - Phương trình 49 258 18.99%