Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 77 319 24.14%
1247 EQUA - Phương trình 34 123 27.64%