Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 55 217 25.35%
1247 EQUA - Phương trình 39 139 28.06%