Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1246 BONUS - Phần thưởng 78 325 24.00%