Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 11 73 15.07%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 53 251 21.12%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 92 16.30%