Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1248 BIT - Phép toán thao tác bit 14 85 16.47%
1249 LOVESONG - Hát giao duyên 50 243 20.58%
1250 COPRIME - Nguyên tố cùng nhau 15 121 12.40%