Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 8 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 4 0.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 22 13.64%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 14 35.71%
1145 DRAGON - Đảo rồng 5 14 35.71%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 21 28.57%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 6 10 60.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 7 14 50.00%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 7 31 22.58%