Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
623 LCMSEQ 14 67 20.90%