Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%