Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 138 468 29.49%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 142 574 24.74%
396 BTCANDY - Chia kẹo 126 227 55.51%
402 PROJECTS - Dự án 198 369 53.66%
428 DPDIVI – Chia nhóm 51 181 28.18%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 69 187 36.90%
623 LCMSEQ 14 67 20.90%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 56 140 40.00%
1196 BRIDGE - Cầu đá 17 39 43.59%