Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 207 703 29.45%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 210 747 28.11%
396 BTCANDY - Chia kẹo 131 244 53.69%
402 PROJECTS - Dự án 215 395 54.43%
428 DPDIVI – Chia nhóm 52 182 28.57%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 83 278 29.86%
623 LCMSEQ 17 86 19.77%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 59 145 40.69%