Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
367 CHUNGCAKE - Bánh Chưng 229 760 30.13%
372 SMARTATM - Máy rút tiền thông minh 232 823 28.19%
396 BTCANDY - Chia kẹo 147 294 50.00%
402 PROJECTS - Dự án 235 460 51.09%
428 DPDIVI – Chia nhóm 55 189 29.10%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 92 305 30.16%
623 LCMSEQ 19 105 18.10%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 66 154 42.86%