Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1196 BRIDGE - Cầu đá 27 64 42.19%