Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1196 BRIDGE - Cầu đá 25 63 39.68%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%