Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1196 BRIDGE - Cầu đá 28 66 42.42%