Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
623 LCMSEQ 14 67 20.90%
837 PACKING - Xếp đồ chơi 56 140 40.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%
1196 BRIDGE - Cầu đá 17 39 43.59%
1227 MATRIX - Ma trận đơn vị 15 56 26.79%