Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 51 198 25.76%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%