Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 50 117 42.74%
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 163 18.40%