Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1241 TSP - Bài toán người du lịch 30 172 17.44%