Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1241 TSP - Bài toán người du lịch 31 174 17.82%