#1241. TSP - Bài toán người du lịch

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 750 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Thầy Thuận, Tập huấn đội tuyển Quảng Ninh, HÀ NỘI, 15/11/2016

Một người du lịch xuất phát từ thành phố thứ nhất muốn đi thăm quan tất cả n − 1 thành phố khác, mỗi thành phố đúng một lần, rồi quay trở lại thành phố xuất phát.

Yêu cầu: Cho biết chi phí đi lại giữa các thành phố, hãy giúp người du lịch tìm hành trình với tổng chi phí là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m cách nhau bởi dấu cách (n ≤ 20, m < 400) ;
  • m dòng tiếp theo mỗi dòng chứa ba số nguyên dương i, j, c\ (i, j ≤ n, c ≤ 10^6) biểu thị chi phí đi trực tiếp từ thành phố i đến thành phố j c .

Lưu ý: Nếu từ thành phố i đến thành phố j nào không mô tả chi phí đi lại thì có nghĩa là không có đường đi trực tiếp từ i đến j .

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra duy nhất một số là tổng chi phí hành trình nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ

Dữ liệu vào:
2 2
1 2 3
2 1 2
Dữ liệu ra:
5