Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 66 252 26.19%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 33 70 47.14%