Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 51 121 42.15%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%