Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%