Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 59 163 36.20%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 38 18.42%