Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 116 292 39.73%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%