Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%