Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%