Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%