Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
608 SQUARE 6 65 9.23%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%