Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
608 SQUARE 4 31 12.90%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%