Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 280 510 54.90%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 169 488 34.63%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 133 379 35.09%
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 92 245 37.55%
255 ZSUM - ZERO SUM 82 298 27.52%
1244 ESEQ - Dãy số 73 552 13.22%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
256 TBC - Dãy số 48 231 20.78%
258 PANCAKES - Làm bánh 45 109 41.28%
628 POTTERY 44 130 33.85%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 37 54 68.52%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 32 59 54.24%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 31 62 50.00%
1000 WALL - Sửa hàng rào 26 63 41.27%
1022 PART - Chia đoạn 26 38 68.42%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 19 45 42.22%
888 MAYUI - Máy ủi 16 22 72.73%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
839 KRYP6 15 41 36.59%
897 SANNEN - San nền 11 26 42.31%