Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 338 627 53.91%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 216 607 35.58%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 176 481 36.59%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 140 360 38.89%
257 SEQ - Dãy số 132 616 21.43%
1244 ESEQ - Dãy số 91 615 14.80%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 328 26.22%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 83 318 26.10%
258 PANCAKES - Làm bánh 61 136 44.85%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 57 131 43.51%
628 POTTERY 56 159 35.22%
256 TBC - Dãy số 56 263 21.29%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 41 65 63.08%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 39 88 44.32%
1022 PART - Chia đoạn 37 72 51.39%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 35 68 51.47%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 34 65 52.31%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 72 41.67%
1213 POOL - Bể bơi 28 96 29.17%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 89 25.84%
888 MAYUI - Máy ủi 22 29 75.86%
897 SANNEN - San nền 17 51 33.33%
839 KRYP6 16 49 32.65%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%