Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 38 113 33.63%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 66 120 55.00%
1213 POOL - Bể bơi 53 138 38.41%
1228 TUNNEL - Các đường hầm 29 93 31.18%
1244 ESEQ - Dãy số 99 705 14.04%
5092 PHAOHOA - Xem bắn pháo hoa 8 60 13.33%
10091 BARRELS - Thử thách của Zeenov 20 74 27.03%