Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%
1213 POOL - Bể bơi 35 117 29.91%
1244 ESEQ - Dãy số 96 627 15.31%