Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 42 16.67%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 37 54 68.52%
1213 POOL - Bể bơi 22 53 41.51%
1244 ESEQ - Dãy số 73 552 13.22%