Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 304 542 56.09%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 110 275 40.00%
258 PANCAKES - Làm bánh 49 113 43.36%
257 SEQ - Dãy số 125 531 23.54%
256 TBC - Dãy số 49 232 21.12%
255 ZSUM - ZERO SUM 86 303 28.38%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 64 232 27.59%