Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 143 365 39.18%
258 PANCAKES - Làm bánh 72 163 44.17%
257 SEQ - Dãy số 143 664 21.54%
256 TBC - Dãy số 60 269 22.30%
255 ZSUM - ZERO SUM 95 354 26.84%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 89 350 25.43%