Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 52 13.46%
888 MAYUI - Máy ủi 25 35 71.43%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%