Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1244 ESEQ - Dãy số 96 627 15.31%
1213 POOL - Bể bơi 35 117 29.91%
1205 NAUGHTY - Những chú bò tăng động 50 143 34.97%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 26 102 25.49%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 50 14.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1144 HOLES - Đào hố 6 18 33.33%
1022 PART - Chia đoạn 39 76 51.32%
1000 WALL - Sửa hàng rào 30 83 36.14%
901 ESCAPE - Mất tích trong vũ trụ 5 7 71.43%
897 SANNEN - San nền 24 65 36.92%
888 MAYUI - Máy ủi 24 34 70.59%
841 CR7MU - Ronaldo chuyển sang manchester United 42 98 42.86%
839 KRYP6 18 60 30.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
628 POTTERY 66 222 29.73%
608 SQUARE 6 65 9.23%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 77 182 42.31%
527 GCDSUM – Tổng ước chung 17 55 30.91%
515 BITSUMME – Tổng các trung vị 35 71 49.30%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 203 520 39.04%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 238 675 35.26%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 377 694 54.32%