Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0.00%
36 HY029 0 1 0.00%
37 HY030 0.00%
38 HY031 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0.00%
41 HY034 0.00%
42 HY035 0.00%
43 HY036 2 12 16.67%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 9 14 64.29%
872 VIRUS 2 13 15.38%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
874 MEMORIES - Hồi ký 4 35 11.43%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 60 187 32.09%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%