#42. HY035

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cơ thể con người hoạt động theo các chu kỳ sinh học. Ba trong số các chu kỳ đó là chu kỳ Thể lực, chu kỳ Trí tuệ và chu kỳ Cảm xúc. Các chu kỳ đều có dạng hình sin và chia thành bán chu kỳ dương và bán chu kỳ âm.

Chu kỳ thể lực có độ dài 23 ngày, chu kỳ trí tuệ là 27 ngày, chu kỳ cảm xúc là 33 ngày. Như vậy ngày bắt đầu của chu kỳ thể lực là ngày thứ 1, 24, 47, ldots ; ngày bắt đầu của chu kỳ trí tuệ là ngày thứ 1, 28, 55, \ldots ; ngày bắt đầu của chu kỳ cảm xúc là 1, 34, 67, \ldots (các ngày này bắt đầu tính sau khi sinh).

Một ngày được gọi là ngày hạn nếu như nó là ngày khởi đầu của hai trong số ba chu kỳ nói trên. Ngày được gọi là đại hạn nếu như nó là ngày khởi đầu của cả ba chu kỳ. Biết ngày sinh d_1, m_1, y_1 của một người, hãy xác định các ngày hạn của người đó trong năm y\ (y > y_1) .

Dữ liệu:

  • Gồm một dòng chứa bốn số nguyên dương d_1, m_1, y_1 y ( d_1, m_1, y_1 là ngày tháng năm hợp lệ, 1\le y_1\le y\le 3000 ).

Kết quả:

  • In ra các ngày hạn trong năm y theo thứ tự thời gian tăng dần, mỗi ngày trên một dòng gồm ba số d, m, y cách nhau một dấu cách (nếu không có ngày hạn nào trong năm thì in dòng chữ lucky.

Ví dụ:

Dữ liệu:

26 5 1968 2011

Kết quả:

1 7 2011