#868. BERTRAND - Định đề Bertrand

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Định đề Bertrand: “Với mọi số nguyên n ≥ 2 bao giờ cũng tìm thấy số nguyên tố p thỏa mãn n < p < 2n ”. Định đề này do nhà toán học Pháp Jojeph Bertrand đưa ra năm 1845 sau khi đã kiểm tra với mọi n ≤ 3\times 10^6 . Điều này đã được Tchebưsep chứng minh năm 1850. Năm 1932 Erdoeus đã tìm được cách chứng minh mới đơn giản hơn.

Nhiệm vụ của bạn rộng hơn một chút: với n cho trước, hãy xác định số lượng số nguyên tố p thỏa mãn điều kiện n < p < 2\times n .

Dữ liệu vào:

  • Gồm nhiều tests, mỗi test cho trên một dòng chứa số nguyên dương n\ (1 ≤ n ≤ 3\times 10^6) . Số dòng không vượt quá 10^5 .

Dữ liệu ra:

  • Kết quả mỗi test đưa ra trên một dòng theo thứ tự dưới dạng một số nguyên.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:

2
3
4
5

Dữ liệu ra:

1
1
2
1

Giới hạn:

  • 30\% số test tương ứng 30\% số điểm có n≤100 .