#43. HY036

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Số đối xứng là số có thể viết từ trái sang phải các chữ số của nó ta vẫn được chính nó. Từ một số có hai chữ số ta có thể nhận được một số đối xứng theo cách sau: lấy số ban đầu cộng với số ánh xạ gương của nó (tức là số nhận được bằng cách đọc các chữ số từ phải sang trái). Nếu chưa phải là số đối xứng, số đó lại được cộng với ánh xạ gương của nó và tiếp tục như vậy cho đến khi nhận được số đối xứng. Ví dụ, từ số 48 ta có 48+84=132 , 132+231=363 . Như vậy 48 tương ứng với 363 . Viết chương trình nhập vào số nguyên dương N\ (11≤N≤99) và in ra số đối xứng nhận được theo qui tắc trên.

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa số nguyên N\ (11\le N\le 99) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất chứa số đối xứng tương ứng.

Ví dụ:

Dữ liệu:

48

Kết quả:

363