Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#127048 #43. HY036 Accepted 100 194 ms 312 K C++ 11 (NOI) / 347 B Hà Phú Hào 2023-03-14 8:43:49
#101049 #43. HY036 Accepted 100 205 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2022-11-13 6:43:42
#147591 #43. HY036 Accepted 100 213 ms 360 K C / 491 B Lê cảnh hải 2023-09-06 8:50:35
#147634 #43. HY036 Accepted 100 225 ms 380 K C++ 17 / 897 B buon_choi96 2023-09-06 13:39:28
#126766 #43. HY036 Accepted 100 243 ms 364 K C++ 17 (Clang) / 352 B Nguyễn Hồng Quang 2023-03-14 3:45:06
#137957 #43. HY036 Accepted 100 244 ms 380 K C++ 17 / 367 B Bùi Quốc Huy 2023-05-13 8:44:28
#116321 #43. HY036 Accepted 100 294 ms 404 K C++ / 481 B Hàn Tử Thiên 2023-01-24 6:19:04


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: