Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#123123 #43. HY036 Accepted 100 275 ms 352 K C++ / 362 B Vũ Bảo Khanh 2024-01-09 8:24:31
#101049 #43. HY036 Accepted 100 205 ms 360 K C++ 11 (NOI) / 1 K Durex+_+ 2022-11-13 6:43:42
#134385 #43. HY036 Accepted 100 306 ms 360 K C++ 17 / 569 B Khoa-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-19 8:03:39
#151306 #43. HY036 Accepted 100 291 ms 368 K C++ 17 / 583 B Tuấn Kiệt 2024-05-19 16:03:37
#134395 #43. HY036 Accepted 100 315 ms 372 K C++ 17 (Clang) / 326 B An-_-Ng(u)( ͡° ͜ʖ ͡°) 2024-02-19 8:09:38
#131052 #43. HY036 Accepted 100 305 ms 376 K C++ 11 (Clang) / 346 B binh 2024-02-07 13:28:14
#143688 #43. HY036 Accepted 100 286 ms 400 K C++ 17 / 416 B Nguyễn Trọng Tấn K29 2024-03-31 13:51:19
#116321 #43. HY036 Accepted 100 294 ms 404 K C++ / 481 B Hàn Tử Thiên 2023-01-24 6:19:04
#154159 #43. HY036 Accepted 100 236 ms 408 K C++ 11 / 690 B ANH RÉT STÁT 💻 2024-06-11 13:15:42
#123076 #43. HY036 Accepted 100 290 ms 456 K C++ 17 / 389 B accvip 2024-01-09 7:12:37
#143726 #43. HY036 Accepted 100 3315 ms 21208 K Python 3 / 192 B Lê Bê La 2024-03-31 15:21:42


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: