Tên đăng nhập

Khanh099

Họ và tên

Ngô Gia Khánh

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2024-01-21 10:31:19

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500