#41. HY034

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Domino là một trò chơi phổ biến. Mỗi quân domino được chia thành hai phần, phần trên và phần dưới. Trên mỗi phần có một số dấu chấm thể hiện điểm của phần đó. Vì ta có thể xoay quân domino nên luôn có thể giả thiết rằng số chấm ở phần trên luôn nhỏ hơn hoặc bằng số chấm ở phần dưới. Kích cỡ của domino là số chấm lớn nhất ở phần dưới. Ví dụ như dưới đây mô tả tập hợp tất cả các domino khác nhau có kích cỡ không vượt quá 2 :

Tổng tất cả các chấm trên cả hai phần của các domino gọi là điểm của bộ domino này. Ví dụ điểm của bộ domino ở trên là 0+1+2+2+3+4=12 .

Viết chương trình xác định điểm của bộ domino gồm tất cả các domino khác nhau có kích cỡ không vượt quá n .

Dữ liệu:

  • Gồm một số nguyên dương duy nhất n\ (n≤1000) .

Kết quả:

  • Ghi một số nguyên duy nhất là kết quả tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu:

2

Kết quả:

12