Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 84 15.48%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 37 84 44.05%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%