Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 18 136 13.24%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 39 93 41.94%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%