#33. HY026 - Đổi chỗ bi

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho một dãy N viên bi gồm 3 màu xanh, trắng, đỏ xếp lẫn lộn. Bằng cách đổi chỗ từng cặp viên bi cho nhau có thể xếp lại dãy bi trên sao cho các viên bi xanh đứng trước, sau đó đến các viên bi trắng và cuối cùng là các viên bi đỏ. Tìm số lượng ít nhất các phép đổi chỗ cần thực hiện.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên ghi N\ (N≤100) ;
  • Dòng thứ hai ghi xâu ký tự mô tả dãy bi (T-trắng, X-xanh, D-đỏ).

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất ghi số phép đổi chỗ tối thiểu cần thực hiện;

Ví dụ:

Dữ liệu:

9
TTXDDDTDX

Kết quả:

4