Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 232 25.43%
31 HY024 - Xe Buýt 0 11 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 17 0.00%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 96 18.75%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
872 VIRUS 2 13 15.38%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%