Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 32 89 35.96%
31 HY024 - Xe Buýt 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0.00%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 18 86 20.93%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 9 14 64.29%
872 VIRUS 2 13 15.38%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
874 MEMORIES - Hồi ký 4 35 11.43%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%