Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 43 140 30.71%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 25 28.00%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 159 18.87%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 18 55.56%
872 VIRUS 3 14 21.43%
873 SUBDIV - Chia hết 24 107 22.43%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 8 22 36.36%