#872. VIRUS

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Công ty tin học IT hoạt động trong lĩnh vực xây dựng phần mềm diệt virus có n cán bộ nhân viên, trong đó có một sếp – người lãnh đạo cao nhất không chịu sự chỉ đạo của ai. Mỗi nhân viên trong số các người còn lại đều có duy nhất một thủ trưởng trực tiếp của mình. Mỗi thủ trưởng có thể có một số nhân viên. Thủ trưởng có quyền ra lệnh hay chuyển tiếp lệnh từ trên xuống cho nhân viên bất kỳ dưới quyền của mình. Các mệnh lệnh bao giờ cũng được chuyển theo hướng từ thủ trưởng xuống nhân viên.

Trong sơ đồ phân cấp quản lý này nhân viên A được gọi là cao cấp hơn B nếu A có thể truyền lệnh xuống B trực tiếp hoặc qua một số nhân viên trung gian. Dĩ nhiên sếp cao cấp hơn bất kỳ người nào khác trong công ty.

Công ty còn có một hoạt động bí mật khác là xây dựng các chương trình bẻ khóa và tạo virus. Trong lĩnh vực này cũng tồn tại sơ đồ quản lý phân cấp tương tự như đã mô tả ở trên. Sếp của sơ đồ quản lý này có thể khác với sếp ở lĩnh vực xây dựng phần mềm diệt virus.

Cặp nhân viên A và B được gọi là có quan hệ ổn định nếu ở cả 2 sơ đồ quản lý A đều cao cấp hơn B. Hãy xác định số cặp quan hệ ổn định.

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n – số người trong công ty;
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên a_1,a_2,...,a_n , trong đó a_i\ (1≤i≤n) là thủ trưởng trực tiếp của nhân viên i trong sơ đồ quản lý thứ nhất, a_i=0 nếu i là sếp;
  • Dòng thứ ba chứa n số nguyên b_1,b_2,...,b_n , trong đó b_i\ (1≤i≤n) là thủ trưởng trực tiếp của nhân viên i trong sơ đồ quản lý thứ hai, b_i = 0 nếu i là sếp.

Kết quả:

  • Đưa ra một số nguyên – số cặp quan hệ ổn định.

Ví dụ:

Dữ liệu:

5
2 0 1 3 4
3 1 0 2 4

Kết quả:

7

Ràng buộc:

  • 50\% số test tương ứng 50\% số điểm có n≤2000 ;
  • 50\% số test còn lại tương ứng 50\% số điểm có 2000≤n≤100000 .