Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
873 SUBDIV - Chia hết 24 107 22.43%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 8 22 36.36%