Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
874 MEMORIES - Hồi ký 4 37 10.81%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%