Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%