#37. HY030

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Cho số nguyên dương n . Người ta phân tích n thành tổng các số nguyên dương theo qui tắc như sau: Nếu có thể phân tích n thành tổng hai số x, y mà hiệu của chúng đúng bằng k cho trước thì phân tích. Nếu không thể phân tích n như trên thì để nguyên n . Các số x, y đến lượt mình lại được phân tích theo qui tắc nói trên.

Hỏi cuối cùng n được phân tích thành tổng của bao nhiêu số hạng. Ví dụ, nếu n=6; k=2 thì đầu tiên 6=4+2 . Số 2 không thể phân tích được nữa tuy nhiên số 4 lại có thể phân tích 4=3+1 . Số 3 và số 1 không phân tích được nữa. Như vậy, số 6 được phân tích thành tổng của ba số (6=3+1+2) .

Dữ liệu:

  • Một dòng duy nhất chứa hai số n, k\ (n,k≤10^9) .

Kết quả:

  • Một dòng duy nhất ghi số lượng số thu được khi phân tích n .

Ví dụ:

Dữ liệu:

6 2

Kết quả:

3