Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
20 HY013 - Điều khiển Robot 6 29 20.69%
26 HY019 - Khám bệnh 6 14 42.86%
43 HY036 5 21 23.81%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 5 17 29.41%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
874 MEMORIES - Hồi ký 4 37 10.81%
872 VIRUS 2 13 15.38%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 11 18.18%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
23 HY016 1 6 16.67%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 48 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0 15 0.00%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0 8 0.00%
36 HY029 0 8 0.00%
37 HY030 0 9 0.00%
38 HY031 0 5 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0 5 0.00%
41 HY034 0 5 0.00%
42 HY035 0 5 0.00%