Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 17 31 54.84%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
43 HY036 12 42 28.57%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
23 HY016 11 56 19.64%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 20 50.00%
40 HY033 - Dán đề can 8 20 40.00%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 37 16.22%
35 HY028 - Thứ tự sang ngày tháng năm 5 38 13.16%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
38 HY031 5 24 20.83%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 22 22.73%
41 HY034 3 6 50.00%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
872 VIRUS 2 13 15.38%
36 HY029 2 19 10.53%
37 HY030 2 19 10.53%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 8 12.50%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 0 22 0.00%
31 HY024 - Xe Buýt 0 17 0.00%
42 HY035 0.00%